Hlavná stránka > Kontakty > Odkazy na ďalšie inštitúcie
Odkazy na ďalšie inštitúcie
Aktualizované: 06.03.2014 10:14
ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY http://www.vlada.gov.sk/
MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR http://www.telecom.gov.sk/
MINISTERSTVO FINANCIÍ SR http://www.finance.gov.sk/
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR http://www.economy.gov.sk/
MINISTERSTVO KULTÚRY SR http://www.culture.gov.sk/
MINISTERSTVO OBRANY SR http://www.mod.gov.sk/
MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR http://www.land.gov.sk/
MINISTERSTVO PRÁCE, SOC. VECÍ A RODINY SR http://www.employment.gov.sk/
MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR http://www.justice.gov.sk/
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR http://www.minedu.sk/
MINISTERSTVO VNÚTRA SR http://www.minv.sk/
MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SR http://www.foreign.gov.sk/
MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR http://www.health.gov.sk/
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR http://www.enviro.gov.sk/
ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR http://www.statistics.sk/
SOCIÁLNA POISŤOVŇA http://www.socpoist.sk/
ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY http://www.upsvar.sk/
INŠTITÚT PRE VÝSKUM PRÁCE A RODINY http://www.sspr.gov.sk/IVPR/
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ STREDISKO PRE ĽUDSKÉ PRÁVA http://www.snslp.sk/
STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE, ČESKÁ REPUBLIKA http://www.suip.cz/
ŠTÁTNA INŠPEKCIA PRÁCE, POĽSKÁ REPUBLIKA http://www.pip.gov.pl/
NÁRODNÝ INŠPEKTORÁT PRÁCE, MAĎARSKÁ REPUBLIKA http://www.ommf.gov.hu/
EURÓPSKA AGENTÚRA PRE BEZPEČNOSŤ A OCHRANU ZDRAVIA PRI PRÁCI http://osha.europa.eu/