Hlavná stránka > Legislatíva > Základné právne predpisy v oblasti ochrany práce
Základné právne predpisy v oblasti ochrany práce
Aktualizované: 28.05.2015 14:00
  • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zverejňovaním právnych predpisov v ich aktuálnom znení sa zaoberajú špecializované internetové stránky:

http://www.zbierka.sk, http://www.slov-lex.sk.