Hlavná stránka > Hlavné menu > Poradenstvo > Bezpečnosť technických zariadení v zdravotníckych priestoroch
Bezpečnosť technických zariadení v zdravotníckych priestoroch
Aktualizované: 02.09.2014 14:25
Ambulancia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti sa v zmysle prílohy č. 1 III. časť bod A. písm. h) vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej „vyhláška č. 508/2009 Z. z.“) zaraďuje medzi vyhradené technické zariadenia elektrické (ďalej „VTZ EZ“) skupiny A. Konkrétne sa jedna o VTZ EZ skupiny A definované ako elektrická inštalácia v miestnosti na zdravotnícke účely vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny okrem všeobecnej vyšetrovne a priestoru s požiadavkami P0, P1 a P2 definovanými podľa osobitných predpisov pre zdravotnícke zariadenie. Výkon odborných prehliadok a odborných skúšok (ďalej „OPaOS“) stanovuje § 13 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Požiadavky na vykonávanie OPaOS VTZ EZ stanovuje STN 33 2000-6:2007 Elektrické inštalácie nízkeho napätia; Časť 6: Revízia. Na výkon OPaOS v miestnostiach na zdravotnícke účely sa okrem uvedenej normy vťahujú aj technické normy STN 33 2000-7-710:2013 Elektrické inštalácie nízkeho napätia; Časť 7-710: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo Priestory; Zdravotnícke priestory a STN 332140:1986 v nadväznosti na STN 332140/a:1990 Elektrický rozvod v miestnostiach pre zdravotnícke účely. Lehoty výkonu OPaOS v ambulancií, ako miestnosti na zdravotnícke účely, stanovuje čl. 15 STN 332140:1986, ktorý pojednáva o dodávke, prevádzke a skúšaní elektrických rozvodov, v zmysle uvedeného článku slovenskej technickej normy sa musí OPaOS v ambulancií vykonávať minimálne každé 2 roky.

V každej ambulancii poskytovateľa zdravotnej starostlivosti sa musia vykonávať revízie elektrického ručného náradia a revízie elektrických spotrebičov počas ich používania, ktorých vykonávanie stanovuje § 13a vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v nadväznosti na STN 331600:1996 Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas ich používania vrátane zmeny Z1:2011 a STN 331610:2002 Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania vrátane zmeny Z1:2011. Periódu výkonu revízií elektrických spotrebičov počas ich používania stanovuje čl. 5 STN 331610:2002, ktorý pojednáva o vykonávaní kontrol a revízií elektrických spotrebičov. V zmysle uvedeného článku slovenskej technickej normy sa musí revízia prenosných elektrických spotrebičov prevádzkovaných v uvedenej ambulancii vykonať 1 x za 12 mesiacov.

OPaOS, revízia elektrického ručného náradia a revízia elektrických spotrebičov počas ich používania je definovaná v § 13 a 13a vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v nadväznosti na STN 33 2000-6:2007, STN 331600:1996 vrátane zmeny Z1:2011 a STN 331610:2002 zmeny Z1:2011. Odbornou prehliadkou a odbornou skúškou sa kontroluje stav bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia po ukončení výroby, montáže, inštalácie na mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcie a opravy a počas jeho prevádzky. Revíziou elektrického ručného náradia a revíziou elektrického spotrebiča sa kontroluje stav bezpečnosti elektrického ručného náradia a stav bezpečnosti elektrického spotrebiča počas používania. OPaOS VTZ EZ môže v zmysle § 9 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 508/2009 Z. z. vykonávať revízny technik s odbornou spôsobilosťou v zmysle § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Revízie elektrického ručného náradia a revízie elektrických spotrebičov môže v zmysle § 9 ods. 1 písm. d) vyhlášky č. 508/2009 Z. z. vykonávať prevádzkovateľom určená osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 22 až § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. alebo prevádzkovateľom určená poučená osoba podľa § 20 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. pod dohľadom osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 22 až § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.