Hlavná stránka > Hlavné menu > Poradenstvo > Zhodnotenie revízie elektrickej inštalácie v objekte so zistenými nedostatkymi
Zhodnotenie revízie elektrickej inštalácie v objekte so zistenými nedostatkymi
Aktualizované: 08.07.2016 14:20

Oblasť výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení (ďalej „OPaOS“) je riešená vyhláškou MPSVaR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými, a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej „vyhláška č. 508/2009 Z. z.“). Vzhľadom na konkrétnu problematiku v oblasti vyhradených technických zariadení elektrických aj STN 33 1500:1990 - Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení a pre konkrétny postup a náležitosti pri výkone OPaOS ako aj STN 33 2000-6:2007- Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia.

Obsah správy o výsledku OPaOS je daný v § 16 ods. 2 písm. a) až písm. k) vyhlášky č. 508/2009 Z. z. V týchto ustanoveniach poukazujeme na písm. d) ods. 2 cit. vyhlášky, kde je pre obsah správy o OPaOS ustanovené „jednoznačné označenie, druh a technické parametre kontrolovaného vyhradeného technického zariadenia“, zároveň ustanovenie písm. h) ods. 2 cit.  vyhlášky „celkové zhodnotenie technického zariadenia s uvedením, či je z hľadiska bezpečnosti spôsobilé ďalšej prevádzky“ a ustanovenie písm. g) ods. 2 cit. vyhlášky „zistené nedostatky, ktoré sú v rozpore s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ich závažnosť z hľadiska bezpečnosti prevádzky a obsluhy vyhradeného technického zariadenia“.

Pre konkrétnu oblasť elektrických zariadení z hľadiska obsahu správy o OPaOS poukazujeme aj na čl. 6.1 STN 33 1500:1990, kde je taktiež jednoznačne uvedené „vymedzenie rozsahu revidovaného elektrického zariadenia“ a v čl. 6.1.2. STN 33 1500:1990 „uvedenie, či elektrické zariadenie (vymedzené už  úvode správy o OPaOS) je z hľadiska bezpečnosti schopné prevádzky“.

Z vyššie uvedených ustanovení konštatujeme, že správa o výsledku OPaOS elektrického zariadenia sa týka jednoznačne vymedzeného elektrického zariadenia a jeho rozsahu a teda aj jej výsledok s celkovým zhodnotením z hľadiska bezpečnosti elektrického zariadenia sa týka tohto celého (v úvode správy o OPaOS vymedzeného) elektrického zariadenia a tento záver musí byť jednoznačný, zrozumiteľný aj pre osobu bez potreby odbornej spôsobilosti v elektrotechnike.

V prípade, že elektrické zariadenie alebo jeho časť nie je možné bez odstránenia zistených nedostatkov prevádzkovať, musí byť v závere správy o OPaOS uvedené zdôvodnenie, prečo nemožno toto elektrické zariadenie prevádzkovať, v súlade s čl.6.3 STN  33 1500:1990 v nadväznosti na písm. g) ods. 2 cit. vyhlášky.

V texte správy o výsledku OPaOS musí byť teda uvedená závažnosť konkrétneho nedostatku, pre ktorý je celkové zhodnotenie o nespôsobilosti celého, v úvode predmetnej správy o OPaOS jednoznačne uvedeného, revidovaného elektrického zariadenia.

Je preto neprípustné, aby si revízny technik z hľadiska povinnosti uviesť celkové hodnotenie bezpečnosti elektrického zariadenia v závere správy o výsledku OPaOS vyberal konkrétne elektrické obvody alebo jednotlivé časti elektrického zariadenia z celkového, v úvode správy o výsledku OPaOS jasne definovaného a vymedzeného elektrického zariadenia a toto elektrické zariadenie pri celkovom zhodnotení ďalej vyčleňoval a rozdeľoval na množstvo rôznych častí a elektrických obvodov, v ktorých boli zistené závažné nedostatky resp. vyčleňoval tie časti alebo elektrické obvody, ktoré sú, a ktoré nie sú bezpečné. Takéto ďalšie členenie a vymedzovanie by bolo pre užívateľa z hľadiska pohľadu na revidovanú elektrickú inštaláciu či elektrické zariadenie nejednoznačné a neprehľadné bez možnosti všeobecného pochopenia aj osobami bez odbornej spôsobilosti v elektrotechnike.  

Uvedený postup a pohľad na hodnotenie spôsobilosti technických zariadení z hľadiska ich bezpečnosti je všeobecne zrejmý a uplatňovaný aj v iných oblastiach hodnotenia bezpečnosti technických zariadení, (či už VTZ tlakových, zdvíhacích, plynových) alebo aj napr. v oblasti bezpečnosti strojov, dopravných prostriedkov a pod., kde je potrebné rozhodnúť o možnosti ich prevádzkovania z hľadiska ich bezpečnosti.