Hlavná stránka > Hlavné menu > Poradenstvo > Skúšky tvárniacich strojov
Skúšky tvárniacich strojov
Aktualizované: 08.07.2016 14:22

Článok 7.3 STN 21 0700:1985. Tvárniace stroje. Všeobecné bezpečnostné požiadavky na konštrukciu tvárniacich strojov v znení zmeny č. 4/1997 (ďalej „čl. 7.3 STN 21 0700“), okrem iného vyžaduje, že

  • skúšky tvárniacich strojov, ktoré sú v prevádzke, sa za účelom kontroly dodržiavania bezpečnostných požiadaviek musia vykonávať podľa čl. 7.2 najmenej raz za rok,
  • skúšky tvárniacich strojov môžu vykonávať len právnické osoby alebo fyzické osoby na základe oprávnenia vydaného orgánom štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce.

Na splnenie požiadavky čl. 7.3 STN 21 0700 Úrad bezpečnosti práce Slovenskej republiky podľa § 2 písm. h) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce (ďalej „zákon č. 174/1968 Zb.) a NIP podľa § 5 ods. 3 písm. e) zákona č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce (ktorý zrušil a nahradil zákon č. 174/1968 Zb.) vydávali oprávnenia na vydávanie certifikátov o overení bezpečnostných parametrov tvárniacich strojov v prevádzke stanovených STN 21 0700.

Od 1. júla 2006 bola táto kompetencia NIP zrušená zákonom č. 125/2006 Z. z. bez náhrady (problematiku overovania bezpečnostných parametrov tvárniacich strojov špecificky nerieši  ani iný zákon, resp. iný všeobecne záväzný právny predpis). Oprávnenie (i rovnaké oprávnenia iných osôb) o overení bezpečnostných parametrov tvárniacich strojov vydané podľa zrušeného zákona č. 174/1968 Zb. a zákona  č. 95/2000 Z. z. sa stali obsolentnými, tzn. neplatnými.

Povinnosť pre zamestnávateľa – prevádzkovateľa tvárniacich strojov vykonávať kontrolu tvárniacich strojov v prevádzke podľa STN 21 0700 trvá aj naďalej. Vyplýva  to z čl. 7.3 STN 21 0700 v nadväznosti na  § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého zamestnávateľ je povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení; na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu tohto stavu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení, a to aj v spojitosti s § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. Ostatným predpisom na zaistenie BOZP je aj predmetná STN 21 0700.

Nakoľko, podľa nášho názoru, žiaden platný právny predpis neupravuje konkrétny subjekt na vykonávanie skúšok tvárniacich strojov, ktoré sú v prevádzke podľa čl. 7.3 STN 21 0700, ani žiaden platný zákon neupravuje kompetenciu príslušného orgánu štátnej správy alebo inej inštitúcie určiť taký subjekt, zamestnávateľ (prevádzkovateľ tvárniaceho stroja)  môže uvedenú činnosť zabezpečiť prostredníctvom ľubovoľnej spôsobilej osoby vybavenej znalosťami a skúsenosťami zo skúšania príslušných parametrov tvárniacich strojov a majúcej vybavenie na výkon predmetných skúšok. Teda tieto skúšky pri dodržaní zodpovednosti za ich riadne vykonávanie, môže vykonať, napr.

  • svojimi zamestnancami,
  • oprávnenou právnickou osobou podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z.,
  • subjektom, ktorý uvedenú činnosť vykonával na základe v minulosti platného oprávnenia vydaného podľa predpisov platných do 30. júna 2006,
  • subjektom, ktorého odborná spôsobilosť na vykonávanie skúšok tvárniacich strojov v prevádzke  bola overená oprávnenou osobou podľa STN  EN ISO/EC 17 020.

Problematika výkonu skúšok tvárniacich strojov podľa čl. 7.3 STN 21 0700 je významným faktorom pri zabezpečovaní bezpečných pracovných podmienok. Preto by sa tieto skúšky mali vykonávať s najväčšou zodpovednosťou všestranne spôsobilých osôb na ich vykonávanie.