Hlavná stránka > Hlavné menu > Poradenstvo > Odborné prehliadky nízkotlakových kotolní
Odborné prehliadky nízkotlakových kotolní
Aktualizované: 13.07.2016 15:35

Dlhodobo sa na Národný inšpektorát práce obracia široká odborná verejnosť v oblasti prevádzkovania teplovodných vykurovacích systémov. Najčastejšou otázkou je povinnosť prevádzkovateľa zabezpečiť odborné prehliadky nízkotlakových kotolní. Výkon odborných prehliadok nízkotlakových kotolní sa v minulosti zabezpečoval podľa vyhlášky SÚBP č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach v znení vyhlášky č. 75/1996 Z. z. V súčasnosti uvedená vyhláška SÚBP č. 25/1984 Zb. nie je účinná a nebola vydaná žiadna nová vyhláška týkajúca sa nízkotlakových kotolní.

Na nízkotlakové kotolne je potrebné aplikovať požiadavky  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci uvedené vo vyhláške č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami, tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov, a to v rozsahu parametrov tlakových, zdvíhacích, plynových a elektrických zariadení.

Výrobcovia alebo dovozcovia respektíve distribútori (na EHS) vykurovacích systémov (vrátane kotlov), sú povinní dodať spolu so zariadením aj sprievodnú technickú dokumentáciu, ktorá má obsahovať pokyny na bezpečnú prevádzku, údržbu a použitie uvedené dokonca v slovenskom jazyku.

Dokumentácia stanovuje prevádzkovateľovi podmienky pre prevádzku jednotlivých druhov technických zariadení podľa predpísaných kritérií vrátane časového plánu tak, aby sa zabezpečila funkčnosť vykurovacieho systému počas jeho životnosti. Dokumentácia musí byť dostupná a uložená v blízkosti vykurovacieho systému.

Na základe informácií uvedených v sprievodnej dokumentácii je potrebné vypracovať miestne prevádzkové predpisy prípadne viesť prevádzkový denník. Postup prípravy dokumentácie o prevádzke, údržbe a používaní vykurovacích systémov v budovách s maximálnou prevádzkovou teplotou do 105 o C pre zariadenia

  • ktoré si vyžadujú vyškolenú obsluhu je daný STN EN 12170:2003,

ktoré si nevyžadujú vyškolenú obsluhu je daný STN EN 12171:2003.