Hlavná stránka > Hlavné menu > Poradenstvo > Uznávanie odborných spôsobilostí občanov členského štátu Európskej únie
Uznávanie odborných spôsobilostí občanov členského štátu Európskej únie
Aktualizované: 14.07.2016 08:15

Národný inšpektorát práce podľa § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej „zákon č. 125/2006 Z. z.“) vydáva rozhodnutie o uznaní odbornej spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá je občanom členského štátu Európskej únie, na vykonávanie činnosti, na ktorú osobitný predpis požaduje odbornú spôsobilosť.

Ide o činnosti regulované v prílohe č. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nadväzne aj

  • vyhláškou č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a
  • vyhláškou č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti.

Pre uznanie odbornej spôsobilosti je potrebné, aby žiadateľ poslal písomnú žiadosť adresovanú na Národný inšpektorát práce, Masarykova 10, 040 01 Košice, s uvedením mena a priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska a s uvedením odbornej spôsobilosti, ktorú žiada uznať. K žiadosti je potrebné priložiť overenú kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti (resp. iné súvisiace doklady) a kópiu dokladu totožnosti, pričom vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej spôsobilosti je spoplatnené správnym poplatkom vo výške 16,50 EUR, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti. Správny poplatok vo výške 16,50 EUR sa uhrádza podľa XIII. časti, položky 202 g) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Ako vyplýva aj z vyššie citovaného ustanovenia § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 125/2006 Z. z., žiadateľom je fyzická osoba a len táto je oprávnená k podaniu žiadosti. Žiadateľom teda nemôže byť zamestnávateľ resp. iná fyzická alebo právnická osoba. Na základe uvedeného je potrebné, aby každý žiadateľ podal žiadosť vo svojom mene. Po doručení žiadosti a uhradení správnych poplatkov následne Národný inšpektorát práce rozhodne o uznaní resp. neuznaní odbornej spôsobilosti.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že vykonávať odborné činnosti na základe odbornej spôsobilosti získanej v inom členskom štáte Európskej únie ako je Slovenská republika môže občan Európskej únie až po uznaní konkrétnej odbornej spôsobilosti Národným inšpektorátom práce.

Pre úplnosť dodávame, že správny poplatok je možné uhradiť formou potvrdení pre evidenciu poplatku v určenej hodnote 16,50 EUR zakúpených na pobočkách Slovenskej pošty alebo na účet Národného inšpektorátu práce. V správe pre prijímateľa fyzická osoba uvedie titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu. Ďalej je žiadateľ povinný uvádzať kód variabilného symbolu (kód 6125), aby bolo možné platbu jednoznačne identifikovať a priradiť k žiadosti. Podrobné informácie o uhrádzaní správnych poplatkov nájdete na tejto stránke v zložke Hlavné menu / Správne poplatky / Spôsob úhrady správnych poplatkov na Národnom inšpektoráte práce.