Hlavná stránka > Hlavné menu > Poradenstvo > Spoločné používanie OOPP viacerými zamestnancami
Spoločné používanie OOPP viacerými zamestnancami
Aktualizované: 14.07.2016 09:34

V zmysle § 3 ods. 3 nariadenia vlády č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov má osobné ochranné prostriedky (ďalej OOPP) v zásade používať jeden zamestnanec.

Ak okolnosti vyžadujú, aby ten istý OOPP používalo viac zamestnancov, zamestnávateľ je povinný vykonať príslušné opatrenia:

  1. aby nebola ohrozená bezpečnosť a zdravie zamestnancov,
  2. OOPP bol zamestnancovi prístupný vždy v prípade potreby.

V citované nariadenie vlády umožňuje používanie tých istých OOPP viacerými zamestnancami. V aplikačnej praxi si charakter práce alebo charakter pracoviska môže vyžadovať špecifické OOPP. Taká situácia nastáva napríklad pri skladovaní chlóru, kedy OOPP na ochranu dýchacích ciest a podobne, musia byť umiestnené pred vstupom do skladu chlóru tak, aby v prípade úniku chlóru boli dostupné pre zamestnancov v nekontaminovanej zóne.

Zamestnávateľ je povinný prideľovať svojim zamestnancom účinné OOPP. Z vyššie uvedeného vyplýva, že zamestnávateľ splnil túto požiadavku aj pridelením OOPP, ktoré budú využívať viacerí zamestnanci za podmienok uvedených vyššie.

Povinnosťou zamestnávateľa je aj vedenie dokumentácie o pridelení OOPP. Spôsob evidencie pridelených OOPP nie je legislatívne upravený, a z toho dôvodu v žiadnom prípade nie je možné vyžadovať aby všetky OOPP boli evidované výhradne na kartách jednotlivých zamestnancov.