Hlavná stránka > Hlavné menu > Poradenstvo > Miestne prevádzkové predpisy vo vzťahu k technickým zariadeniam elektrickým s vysokou mierou ohrozenia
Miestne prevádzkové predpisy vo vzťahu k technickým zariadeniam elektrickým s vysokou mierou ohrozenia
Aktualizované: 28.07.2016 12:33

Na Národný inšpektorát práce boli doručené viaceré žiadosti o odborné stanovisko k problematike vypracovania miestnych prevádzkových predpisov vo vzťahu k vyhradeným technickým zariadeniam (ďalej VTZ) elektrickým skupiny A.

Rozdelenie technických zariadení podľa miery ohrozenia definuje § 4 ods. 1 v nadväznosti na prílohu č. 1 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej vyhláška č. 508/2009 Z. z.) na skupinu A, skupinu B alebo skupinu C. V skupine A sú technické zariadenia s vysokou mierou ohrozenia, v skupine B sú technické zariadenia s vyššou mierou ohrozenia a v skupine C sú technické zariadenia s nižšou mierou ohrozenia. V § 4 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. je určené, že technické zariadenia skupiny A a technické zariadenia skupiny B sú považované za VTZ. Podrobnejšie rozdelenie technických zariadení elektrických je uvedené v časti III. Prílohy č. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. nasledovne:  

A. Technické zariadenia elektrické skupiny A podľa druhu sú:

a) technické zariadenie na výrobu elektrickej energie s menovitým výkonom 3 MW a viac vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,

b) technické zariadenie na premenu elektrickej energie s príkonom 250 kVA a viac vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,

c) elektrická sieť striedavého napätia nad 1000 V alebo jednosmerného napätia nad 1 500 V vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,

d) elektrická inštalácia v prostredí s nebezpečenstvom požiaru horľavých materiálov, kvapalín, plynov alebo prachu (vonkajší vplyv BE2) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny,

e) elektrická inštalácia v priestore s nebezpečenstvom výbuchu (vonkajší vplyv BE3) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny,

f) elektrická inštalácia v priestoroch s vonkajším vplyvom s trvalým výskytom korozívnych alebo znečisťujúcich látok vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,

g) elektrická inštalácia v priestore s vonkajším vplyvom vody z iného zdroja ako z dažďa AD3 až AD8 alebo s dotykom s vodivými časťami, ktoré majú potenciál zeme s vonkajším vplyvom BC3 a BC4 vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,

h) elektrická inštalácia v miestnosti na zdravotnícke účely vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny okrem všeobecnej vyšetrovne a priestoru s požiadavkami P0, P1 a P2 definovanými podľa osobitných predpisov pre zdravotnícke zariadenie,

i) elektrická inštalácia v objekte určenom na zhromažďovanie viac ako 250 osôb v jednom priestore vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny.

B. Technické zariadenia elektrické skupiny B sú:

Technické zariadenia elektrické nezaradené do skupiny A s prúdom alebo napätím, ktoré nie sú bezpečné.

C. Technické zariadenia elektrické skupiny C sú:

Technické zariadenia elektrické nezaradené do skupiny A a skupiny B.

 V § 5 ods. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. je uvedené, že požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane požiadaviek na zaistenie bezpečnosti VTZ určuje technická dokumentácia, ktorou je konštrukčná technická dokumentácia alebo projektová technická dokumentácia (ďalej konštrukčná dokumentácia) a sprievodná technická dokumentácia. V zmysle § 5 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. konštrukčnú dokumentáciu zabezpečí dodávateľ VTZ v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami. Obsah konštrukčnej dokumentácie VTZ je uvedený v prílohe č. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. V zmysle § 5 ods. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. vyrábať, montovať na mieste budúcej prevádzky a rekonštruovať vyhradené technické zariadenie možno iba podľa konštrukčnej dokumentácie, ku ktorej bolo vydané odborné stanovisko podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 124/2006 Z. z.), ktorým sa posudzuje konštrukčná dokumentácia. Pri vyhradenom technickom zariadení elektrickom sa odborné stanovisko k dokumentácii vyžaduje iba na technické zariadenie skupiny A.

Podľa § 6 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. sprievodnú technickú dokumentáciu poskytovanú na používanie vyhradeného technického zariadenia zabezpečí dodávateľ VTZ v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami. Obsah sprievodnej technickej dokumentácie vyhradeného technického zariadenia je uvedený v prílohe č. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

V zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. projektanti, konštruktéri a tvorcovia pracovných postupov musia vyhotoviť projekty, návrhy strojov alebo iných technických zariadení a pracovné postupy, ktoré sú určené na použitie v práci, tak, aby vyhovovali požiadavkám vyplývajúcim z právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Súčasťou týchto projektov, návrhov strojov alebo iných technických zariadení a pracovných postupov musí byť vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam.

Z uvedeného vyplýva, že VTZ elektrické skupiny A musia mať vypracované miestne prevádzkové predpisy bez ohľadu na vypracovanú a posúdenú projektovú dokumentáciu. Projektová dokumentácia, resp. sprievodná technická dokumentácia tvorí len podklad pre vypracovanie miestnych prevádzkových predpisov z dôvodu, že v projektovej dokumentácií, resp. v sprievodnej technickej dokumentácií nie sú obsiahnuté všetky požiadavky právnych a ostatných predpisov vzťahujúcich sa k miestnym prevádzkovým podmienkam. Uvedené dokumentácie (projektová a sprievodná) taktiež nezahŕňajú všetky špecifické lokálne atribúty vrátane posúdenia a hodnotenia rizík.

Uvedené podporíme aj príkladom, kde v zmysle čl. 10 STN 34 3104:1967 Elektrotechnické predpisy STN. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v elektrických prevádzkarňach (ostatného predpisu), musia byť v každej elektrickej prevádzkarni vysokého napätia a veľmi vysokého napätia k dispozícií výstižné miestne bezpečnostné a pracovné predpisy vypracované so zameraním na rozsah a vyhotovenie zariadenia prevádzkarne. Ďalej v prevádzkarni musia byť k dispozícií predpisy o prvej pomoci pri úrazoch so zoznamom a telefónnymi číslami záchranných staníc, zdravotníckych zariadení a požiarnych staníc.