Hlavná stránka > Hlavné menu > Poradenstvo > Kumulácia funkcie bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika
Kumulácia funkcie bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika
Aktualizované: 10.08.2016 11:09

Z ustanovenia § 22 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z.  o bezpečnosti  a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyplýva, že funkciu bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika možno výnimočne zlúčiť len inými odbornými činnosťami zameranými na zabezpečovanie ochrany života alebo zdravia zamestnanca, prevenciu závažných priemyselných havárií, ochranu pred požiarmi a na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení. Účelom tohto ustanovenia je eliminovať nevhodné zlučovanie odborne rôznorodých pracovných úloh pre bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika.

Účelom zákona je zabezpečiť, aby bezpečnostný technik a autorizovaný bezpečnostný technik mal dostatok odborného priestoru na riešenie úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u svojho zamestnávateľa. Preto zákon rámcovo vymedzuje kumuláciu pracovnej pozície s inými odbornými príbuznými pracovnými miestami.

Za “iné odborné činnosti zamerané na zabezpečovanie ochrany života alebo zdravia zamestnanca” okrem iného nemožno považovať pracovné pozície z oblasti majetkovej ochrany a civilnej ochrany. Naopak odborne príbuznými sú napr. pracovné pozície z oblasti ochrany pred požiarmi a životného prostredia, ako aj funkcia pracovného lekára a verejného zdravotníka z tímu pracovnej zdravotnej služby, toxikológa, koordinátora bezpečnosti na stavenisku.