Hlavná stránka > Hlavné menu > Poradenstvo > Kontrola dodržiavania BOZP v stavebníctve v roku 2016
Kontrola dodržiavania BOZP v stavebníctve v roku 2016
Aktualizované: 15.03.2017 07:50

Cieľom úlohy bolo zistenie stavu dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) pri stavebných prácach. Úloha sa realizovala bez rozdielu na to, aký právny subjekt bol stavebníkom alebo zhotoviteľom a bez ohľadu na charakter stavby, jej náklady alebo rozsah.

Plánovaný počet 160 subjektov vykonávajúcich stavebné práce na staveniskách bol naplnený a prekročený o 154 subjektov. Celkom bolo skontrolovaných 314 subjektov, čo predstavuje prekročenie počtu previerok oproti plánu o 96,25%.
V rámci úlohy bolo zistených 958 nedostatkov, z toho 184 závažných. Z uvedeného počtu nedostatky v oblasti BOZP boli zistené v počte 941, z toho 167 závažných. V oblasti nelegálneho zamestnávania bolo zistených 17 nedostatkov, ktoré sú zároveň závažnými nedostatkami.
Závažné nedostatky v oblasti BOZP sú uvádzané od počtu viac ako 1 nedostatok:
• lešenie nemalo dvojtyčové zábradlie výšky najmenej          1 m...............................................................................51x
• voľné okraje podlahy lešenia neboli zabezpečené zarážkami (okopovými lištami)..................................................39x
• chýbajúce ochranné zábradlia na schodiskových dočasných ramenách vo vnútri stavby.......................................10x
• chýbajúce bezpečné výškové prepojenie pracovných podláh lešení........................................................................8x
• otvory a jamy na stavenisku neboli zakryté alebo ohradené, čím hrozilo nebezpečenstvo pádu osôb do hĺbky......7x
• okolo lešenia nebolo vymedzené ochranné pásmo..................................................................................................6x
• chýbajúce pracovné podlahy na jednotlivých podlažiach lešenia.............................................................................6x
• neoboznámenie zamestnancov pri ich  prijatí do práce s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi...5x
• balkónové konštrukcie s voľným prístupom osôb neboli
zabezpečené ochranným zábradlím.............................................................................................................................4x
• stavenisko v zastavanom území nebolo oplotené do výšky najmenej 1,8 m.............................................................3x
• nebol dodržaný montážny postup lešenia stanovený výrobcom lešenia....................................................................3x
• ochranné zábradlie v priečnom smere nebolo zaistené proti posunutiu alebo pootočeniu........................................2x
• na stolovej kotúčovej píle chýbal vhodný ochranný kryt pílového kotúča..................................................................2x
• chýbajúce označenie zdvíhacieho oceľového prípravku výrobným štítkom..............................................................2x
• nesprávne uchytené ochranné zábradlia o zvislé nosné časti lešenia (stĺpiky).........................................................2x
• nezabezpečenie staveniska proti vstupu nepovolaných osôb...................................................................................2x
• neoverenie bezpečnosti dočasného elektrického zariadenia staveniska a elektrických pracovných strojov............2x
• zamestnancom neboli poskytnuté predpísané ochranné prostriedky na ochranu hlavy...........................................2x
• voľná medzera medzi vnútorným nechráneným okrajom pracovných podláh lešenia a priľahlým lícom objektu bola väčšia ako 0,25 m.................................................................................................................................................................................2x
 Nelegálne zamestnávanie - závažné nedostatky
• zamestnávateľ neprihlásil zamestnanca do registra poistencov a  sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca, a tým nelegálne zamestnával fyzickú osobu ............................................................17x
                Počas výkonov inšpekcií práce v kontrolovaných subjektoch vydali inšpektoráty práce päť rozhodnutí z toho zákaz prevádzky ostatných strojov a zariadení v dvoch prípadoch, zákaz používania technológie, činnosti v jednom prípade, zákaz ostatných prác bez oprávnenia, resp. kvalifikácie v jednom prípade a zákaz ostatných prác proti predpisom v jednom prípade.
            V rámci úlohy bolo zistených 184 nedostatkov, za ktoré boli navrhnuté pokuty v celkovej výške 147 900 eur. Z toho za 167 nedostatkov v oblasti BOZP boli navrhnuté pokuty subjektom v úhrnnej výške 111 900 eur, v oblasti nelegálneho zamestnávania bolo zistených 17 nedostatkov, za ktoré bola uložená pokuta vo výške 36 000 eur.
                 Úloha splnila svoj cieľ, boli zistené porušenia predpisov na zaistenie BOZP a splnila aj preventívnu funkciu. Bolo poskytnuté poradenstvo v základných oblastiach, dôležitých pre plnenie povinností zamestnávateľov v oblasti ochrany práce.
            Naďalej sa však na pracoviskách vyskytujú nedostatky, kvôli ktorým úloha bola opodstatnená a v previerkach s podobným zameraním sa bude naďalej pokračovať.