Hlavná stránka > Hlavné menu > Poradenstvo
Práca nadčas
Aktualizované: 26.10.2015 15:57
Podľa ustanovení § 97 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej „Zákonník práce“) práca nadčas nesmie presiahnuť v priemere 8 hodín týždenne v období najviac 4 mesiacov po sebe nasledujúcich, ak sa zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov nedohodne na dlhšom období, najviac však 12 mesiacov po sebe nasledujúcich.

Ochrana objektov pred účinkami atmosférickej elektriny
Aktualizované: 25.07.2017 07:57

Národný inšpektorát práce vychádzajúc zo stanoviska Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky reagujúc na viaceré otázky žiadateľov o informácie ohľadne dodržiavania právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti technických zariadení podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“) v nadväznosti na vyhlášku MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej „vyhláška č. 508/2009 Z. z.“) po zrušení STN 34 1398:2014 Ochrana pred účinkami blesku. Aktívne bleskozvody, vydáva nasledovné stanovisko.
 


Zamestnávanie študentov
Aktualizované: 21.06.2017 07:39

Problematika zamestnávania študentov najmä v období letných prázdnin je často diskutovanou témou, s ktorou sa zamestnávatelia obracajú na Národný inšpektorát práce. Ak máte záujem sa o tejto téme dozvedieť viac, prečítajte si nasledujúci článok.


Uznávanie odborných spôsobilostí občanov členského štátu Európskej únie
Aktualizované: 27.04.2017 13:09

Národný inšpektorát práce (ďalej „NIP“) ako príslušný správny orgán podľa § 6 ods. 1 písm. e) a § 21 ods. 3 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva rozhodnutie o uznaní odbornej spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá je občanom členského štátu Európskej únie, na vykonávanie činností, na ktorú osobitný predpis požaduje odbornú spôsobilosť.


Kontrola vykonávania bezpečnostnotechnickej služby za rok 2016
Aktualizované: 15.03.2017 11:14

Cieľom tejto plánovanej úlohy bola kontrola dodržiavania povinností zamestnávateľa v oblasti zabezpečenia bezpečnostnotechnickej služby pre zamestnancov a jej vykonávania v súlade s podmienkami a požiadavkami stanovenými zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“).


Prevencia závažných priemyselných havárií vrátane posudzovania bezpečnostných správ
Aktualizované: 15.03.2017 07:53

Cieľom úlohy bol koordinovaný výkon inšpekcie práce v plnom rozsahu podľa zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v rámci ktorého sa overovalo plnenie požiadaviek tohto zákona a ďalších právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení majúcich vplyv na prevenciu závažných priemyselných havárií.
Predmetom výkonu inšpekcie práce boli všetky podniky zaradené do kategórie B a podniky zaradené do kategórie A v zmysle plánu kontrol a časového harmonogramu schváleného Ministerstvom životného prostredia SR na rok 2016, ktoré spadajú do pôsobnosti inšpekcie práce.
 


Kontrola dodržiavania BOZP pri prevádzke drevoobrábacích, kovoobrábacích a tvárniacich strojov v roku 2016
Aktualizované: 15.03.2017 07:52

Cieľom úlohy bolo zistenie stavu dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) pri prevádzkovaní drevoobrábacích, kovoobrábacích a tvárniacich strojov. Úloha sa realizovala bez rozdielu, či subjekt prevádzkuje všetky uvedené stroje v rámci úlohy, alebo len určitú časť z nich.


Kontrola dodržiavania BOZP v stavebníctve v roku 2016
Aktualizované: 15.03.2017 07:50

Cieľom úlohy bolo zistenie stavu dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) pri stavebných prácach. Úloha sa realizovala bez rozdielu na to, aký právny subjekt bol stavebníkom alebo zhotoviteľom a bez ohľadu na charakter stavby, jej náklady alebo rozsah.


Kontrola povinností zamestnávateľa v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia
Aktualizované: 15.03.2017 07:47

Cieľom previerky zameranej na dodržiavanie povinností zamestnávateľa v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej DDS) bola kontrola povinností vyplývajúcich zo zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 650/2004 Z. z.).


Obsluha vybraných stavebných strojov a zariadení – požiadavky na odbornú spôsobilosť
Aktualizované: 13.01.2017 12:30

Na Národný inšpektorát práce boli doručené viaceré žiadosti o stanovisko k platnosti dokladov odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení.


Kontrola požívania alkoholu, omamných a iných psychotropných látok u zamestnancov
Aktualizované: 06.10.2016 07:50

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje v § 12 ods. 2 písm. k) povinnosť zamestnanca nepožívať alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropné látky na pracoviskách a v priestoroch zamestnávateľa a v pracovnom čase aj mimo týchto pracovísk a priestorov, nenastupovať pod ich vplyvom do práce. Zároveň podľa ustanovenia § 9 ods. 1 písm. b) je zamestnávateľ povinný sústavne kontrolovať, či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok.


Medzinárodná kontrola sociálnej legislatívy v doprave
Aktualizované: 04.10.2016 09:18

V dňoch 21. – 23. septembra 2016 sa v Žilinskom kraji na kontrolných stanovištiach Kysucký Lieskovec (smer Poľsko – Žilina) a Podsuchá (smer Ružomberok – Banská Bystrica) konala medzinárodná kontrola sociálnej legislatívy v cestnej doprave na pozemných komunikáciách za účasti 5 krajín: Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Ukrajina. Povinnosť vykonávania spoločných kontrolných akcií vyplýva z článku 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES. Zástupcovia Ukrajiny sa kontroly zúčastnili najmä z dôvodu, že Slovenská republika v mnohých prípadoch slúži ukrajinským vodičom ako tranzitná krajina smerom do západnej Európy s čím priamo súvisí aj zvýšený počet kontrol týchto vodičov.


Aké doklady má vodič predložiť počas kontroly na pozemných komunikáciách?
Aktualizované: 31.08.2016 12:55

V zmysle § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 8/2009 Z. z.“) je vodič bez ohľadu na to, či je majiteľom vozidla alebo zamestnancom majiteľa resp. prevádzkovateľa vozidla, povinný mať pri sebe platné doklady predpísané týmto zákonom alebo osobitným predpisom, ktoré je povinný policajtovi na požiadanie predložiť:


Zdravotná spôsobilosť ako podmienka vydania a platnosti preukazu, osvedčenia a dokladu
Aktualizované: 22.08.2016 10:15

Fyzická osoba môže podľa ustanovenia § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 124/2006 Z. z.) obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe platného preukazu na vykonávanie činnosti alebo platného osvedčenia  na vykonávanie činnosti.


Fajčenie v areáli školy a školských zariadení
Aktualizované: 12.08.2016 12:01

Na Národný inšpektorát práce sa obrátili zástupcovia jednej zo stredných odborných škôl s otázkou, týkajúcou sa fajčenia v areáli školy. Otázka sa týkala objasnenia, či je možné vyhradiť miesto na fajčenie pre zamestnancov v areáli školy (vo dvore), aby fajčiari, ktorí počas pracovnej doby nesmú opustiť pracovisko  a nesmú fajčiť v budove školy, mohli fajčiť na vyhradenom mieste a ak áno, či by toto miesto mohli využívať aj študenti, ktorí dovŕšili vek 18 rokov.


Kumulácia funkcie bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika
Aktualizované: 10.08.2016 11:09

Z ustanovenia § 22 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z.  o bezpečnosti  a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyplýva, že funkciu bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika možno výnimočne zlúčiť len inými odbornými činnosťami zameranými na zabezpečovanie ochrany života alebo zdravia zamestnanca, prevenciu závažných priemyselných havárií, ochranu pred požiarmi a na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení. Účelom tohto ustanovenia je eliminovať nevhodné zlučovanie odborne rôznorodých pracovných úloh pre bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika.


Používanie tachografu v motorovom vozidle do 3,5 t s prívesom
Aktualizované: 08.08.2016 15:24

Problematiku sociálnej legislatívy v doprave a problematiku používania tachografov upravuje na území Slovenskej republiky zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákon č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave. Tieto zákony sa odvolávajú na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (ďalej „nariadenie č. 561/2006“) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 o tachografoch v cestnej doprave (ďalej „nariadenie č. 165/2014“). Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady sú na území Slovenskej republiky ako členského štátu Európskej únie platné v plnom znení.


Požiadavky na odborné vzdelanie elektrotechnikov
Aktualizované: 03.08.2016 14:47

Na Národný inšpektorát práce boli doručené viaceré žiadosti osôb oprávnených na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce, skupina 05.1 o odborné stanovisko k problematike požadovaného vzdelania pre zaradenie uchádzačov na odbornú prípravu pre získanie osvedčenia samostatného elektrotechnika a elektrotechnika na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky.


Dĺžka a rozsah odbornej praxe požadovanej pre rozšírenie rozsahu osvedčenia revízneho technika
Aktualizované: 03.08.2016 14:45

Na Národný inšpektorát práce boli doručené viaceré žiadosti o odborné stanovisko k problematike týkajúcej sa dĺžky a rozsahu požadovanej odbornej praxe pre účely rozšírenia rozsahu osvedčenia revízneho technika vyhradených technických zariadení elektrických.


Lekárska prehliadka vo vzťahu k práci
Aktualizované: 03.08.2016 08:03

Posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce či už prostredníctvom vstupnej lekárskej prehliadky alebo prostredníctvom periodických lekárskych preventívnych prehliadok slúži  na priebežné a pravidelné sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu zamestnancov a ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, ako aj za účelom včasného zistenia zmeny zdravotného stavu, ktorá vznikla v súvislosti s výkonom práce. Túto skutočnosť by mal zamestnávateľ brať  do úvahy a zabezpečiť posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce pre všetkých svojich zamestnancov.


Miestne prevádzkové predpisy vo vzťahu k technickým zariadeniam elektrickým s vysokou mierou ohrozenia
Aktualizované: 28.07.2016 12:33

Na Národný inšpektorát práce boli doručené viaceré žiadosti o odborné stanovisko k problematike vypracovania miestnych prevádzkových predpisov vo vzťahu k vyhradeným technickým zariadeniam (ďalej VTZ) elektrickým skupiny A.

Rozdelenie technických zariadení podľa miery ohrozenia definuje § 4 ods. 1 v nadväznosti na prílohu č. 1 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej vyhláška č. 508/2009 Z. z.) na skupinu A, skupinu B alebo skupinu C. V skupine A sú technické zariadenia s vysokou mierou ohrozenia, v skupine B sú technické zariadenia s vyššou mierou ohrozenia a v skupine C sú technické zariadenia s nižšou mierou ohrozenia. V § 4 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. je určené, že technické zariadenia skupiny A a technické zariadenia skupiny B sú považované za VTZ. Podrobnejšie rozdelenie technických zariadení elektrických je uvedené v časti III. Prílohy č. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. nasledovne:  


Zamestnávanie agentúrou dočasného zamestnávania
Aktualizované: 27.07.2016 14:00

1. marca 2015 boli Zákonníkom práce sprísnené pravidlá pre zamestnávanie agentúrami dočasného zamestnávania. Naďalej však medzi zamestnancami agentúr vládne neistota a obava z možného porušovania zákona agentúrou pri predlžovaní či opakovanom dojednaní ich pracovného pomeru, prípadne ich dočasného pridelenia. Keďže mnohí si pravidlá, ktorými sa riadi reťazenie pracovných pomerov a reťazenie dočasných pridelení zamieňajú, v nasledujúcom texte vám danú problematiku bližšie ozrejmíme.


Výnimky z povinnosti dodržiavať pravidlá sociálnej legislatívy v cestnej doprave
Aktualizované: 15.07.2016 07:53

Výnimky z povinnosti dodržiavať pravidlá o časoch jazdy, o prestávkach v práci a o dobách denného a týždenného odpočinku vydané podľa § 34 ods. 1 písm. f) zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 462/2007 Z. z.“) sa udeľujú  v zmysle článku 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 (ďalej „nariadenie č. 561/2006“). Takéto výnimky sa udeľujú iba na dopravné činnosti vykonávané za mimoriadnych okolností alebo dočasne najviac na 30 dní v naliehavých prípadoch. Výnimky resp. osvedčenia o udelení výnimky sa nevydávajú pre dopravné činnosti uvedené v článku 13 ods. 1 nariadenia č. 561/2006 (ako je napr. doprava vozidlami používanými v súvislosti s kanalizáciou, ochranou pred povodňami, vodárenskými, plynárenskými a elektrárenskými údržbárskymi službami, údržbou a kontrolou ciest, pri zbere a odvoze domového odpadu a v súvislosti so službami likvidácie odpadu a pod.).


Získanie odbornej spôsobilosti občanmi tretích krajín (napríklad občanmi z Ukrajiny) a používanie iného jazyka pri výchove a vzdelávaní
Aktualizované: 14.07.2016 09:36

Uvedenú otázku týkajúcu sa výchovy a vzdelávania v inom jazyku ako v slovenčine rozoberáme na príklade odborných spôsobilostí v elektrotechnike.


Spoločné používanie OOPP viacerými zamestnancami
Aktualizované: 14.07.2016 09:34

V zmysle § 3 ods. 3 nariadenia vlády č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov má osobné ochranné prostriedky (ďalej OOPP) v zásade používať jeden zamestnanec.


Zabezpečovanie rekondičných pobytov
Aktualizované: 14.07.2016 09:33

Po novele zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon 124/2006 Z. z. ) bolo v ustanovení § 11 ods. 3 zrušené s účinnosťou od 1.7.2013 písm. g) hluk. Touto novelou sa rizikové práce kategórie 3 a 4  s rizikovým faktorom hluk stali prácami, kde zamestnávateľ je v záujme predchádzania vzniku chorôb z povolania povinný zabezpečovať rekondičný pobyt zamestnancovi, ktorý vykonáva vybrané povolanie.


Poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
Aktualizované: 14.07.2016 09:31

Poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej OOPP) zamestnancom je jednou zo základných povinností zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Je potrebné si uvedomiť, že poskytovanie vhodných OOPP je spojené s ďalším radom povinností.


Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce
Aktualizované: 14.07.2016 09:30

Pomerne frekventovanou otázkou zamestnávateľov ale i zamestnancov, ktorí žiadajú o poskytnutie poradenstva, je otázka nároku na mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce pri pôsobení vybraných faktorov pracovného prostredia.


Požiadavka na odborná prax za účelom získania preukazu obsluhy kotlov V. triedy – informácia
Aktualizované: 13.07.2016 15:36

Na Národný inšpektorát práce prichádzajú dotazy ohľadom požiadaviek na preukázanie odbornej v súvislosti so splnením podmienok  na získanie preukazu pre obsluhu kotlov V. triedy.


Odborné prehliadky nízkotlakových kotolní
Aktualizované: 13.07.2016 15:35

Dlhodobo sa na Národný inšpektorát práce obracia široká odborná verejnosť v oblasti prevádzkovania teplovodných vykurovacích systémov. Najčastejšou otázkou je povinnosť prevádzkovateľa zabezpečiť odborné prehliadky nízkotlakových kotolní. Výkon odborných prehliadok nízkotlakových kotolní sa v minulosti zabezpečoval podľa vyhlášky SÚBP č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach v znení vyhlášky č. 75/1996 Z. z. V súčasnosti uvedená vyhláška SÚBP č. 25/1984 Zb. nie je účinná a nebola vydaná žiadna nová vyhláška týkajúca sa nízkotlakových kotolní.


Správny výklad pojmov je dôležitý pre posúdenie rizika
Aktualizované: 13.07.2016 15:33

Výklad pojmov je vymedzený v  § 3 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o BOZP“).

 

Pojmy vysvetľuje zákon o BOZP nasledovne:

  • nebezpečenstvo je stav alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré môžu poškodiť zdravie zamestnanca
  • ohrozenie je situácia, v ktorej nemožno vylúčiť, že zdravie zamestnanca bude poškodené,
  • riziko je pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri práci a stupeň možných následkov na zdraví,
  • neodstrániteľné nebezpečenstvo je také nebezpečenstvo, ktoré podľa súčasných vedeckých a technických poznatkov nemožno vylúčiť ani obmedziť,
  • neodstrániteľné ohrozenie je také ohrozenie, ktoré podľa súčasných vedeckých a technických poznatkov nemožno vylúčiť ani obmedziť,

Opakované školenia a AOP u obsluhy motorových vozíkov
Aktualizované: 13.07.2016 09:33

Dňa 1.1.2012 nadobudla účinnosť novela zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“). Predmetná novela, okrem iných ustanovení, upravila znenie poslednej vety § 7 ods. 4 zákona (Oboznamovanie a informovanie zamestnancov) vypustením slov „... a ostatné predpisy...“. Zmenou zákona platnou od 1.7.2013 sa v § 7 za odsek 3 vložil nový odsek 4, čím sa pôvodný odsek 4 začal označovať ako odsek 5. Posledná veta § 7 ods. 5 zákona po zmene znie: Zamestnávateľ je povinný upraviť vnútorným predpisom pravidelnosť opakovaného oboznamovania tak, aby sa vykonávalo najmenej raz za dva roky, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú kratší čas.


Zvýšenie bezpečnosti prevádzkovaných výťahov s cieľom dosiahnuť úroveň bezpečnosti, aká je pri novo inštalovaných výťahoch.
Aktualizované: 11.07.2016 09:55

Predmetom STN EN 81 - 80: Október 2004. Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Jestvujúce výťahy. Časť 80: Pravidlá na zvyšovanie bezpečnosti v jestvujúcich výťahoch určených na dopravu osôb alebo osôb a nákladov (ďalej „norma“), je opis pravidiel na zvýšenie bezpečnosti jestvujúcich výťahov s cieľom dosiahnuť zodpovedajúcu úroveň bezpečnosti, aká je pri novo inštalovaných výťahoch, s využitím súčasného stavu bezpečnostnej techniky.


Skúšky tvárniacich strojov
Aktualizované: 08.07.2016 14:22

Článok 7.3 STN 21 0700:1985. Tvárniace stroje. Všeobecné bezpečnostné požiadavky na konštrukciu tvárniacich strojov v znení zmeny č. 4/1997 (ďalej „čl. 7.3 STN 21 0700“), okrem iného vyžaduje, že

  • skúšky tvárniacich strojov, ktoré sú v prevádzke, sa za účelom kontroly dodržiavania bezpečnostných požiadaviek musia vykonávať podľa čl. 7.2 najmenej raz za rok,
  • skúšky tvárniacich strojov môžu vykonávať len právnické osoby alebo fyzické osoby na základe oprávnenia vydaného orgánom štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce.

Neplatnosť strojníckych preukazov vydaných Ústavom vzdelávania a služieb.
Aktualizované: 08.07.2016 14:21

Vyhláška  Ministerstva stavebníctva č. 77/1965 Zb. o výcviku, spôsobilosti a registrácii obslúh stavebných strojov (ďalej „vyhláška č. 77/1965 Zb.“) bola vydaná ako vykonávací predpis k zákonu č. 65/1961Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej „BOZP“). Nakoľko bol zákon č. 65/1961 Zb. o BOZP dňom 01. 01. 1966 zrušený zákonom č. 65/1965 Zb., týmto dňom zároveň  sa stala neúčinnou aj vyhláška č. 77/1965 Zb.


Zhodnotenie revízie elektrickej inštalácie v objekte so zistenými nedostatkymi
Aktualizované: 08.07.2016 14:20

Oblasť výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení (ďalej „OPaOS“) je riešená vyhláškou MPSVaR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými, a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej „vyhláška č. 508/2009 Z. z.“). Vzhľadom na konkrétnu problematiku v oblasti vyhradených technických zariadení elektrických aj STN 33 1500:1990 - Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení a pre konkrétny postup a náležitosti pri výkone OPaOS ako aj STN 33 2000-6:2007- Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia.


Kvalifikačné požiadavky na osobu zodpovednú za elektrickú inštaláciu
Aktualizované: 08.07.2016 14:18

Problematika odbornej spôsobilosti osoby zodpovednej za prevádzku elektrickej inštalácie je obsiahnutá v STN 34 3100: 2001- Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách. Pre súvisiacu odbornú spôsobilosť je potrebné uplatniť okrem všeobecných ustanovení uvedených v § 6 ods. 1 písm. o) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“) a ustanovení § 16 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., ako aj ustanovenia § 19, § 21 až § 23 vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej „vyhláška č. 508/2009 Z. z.“).


Pitný režim na pracovisku
Aktualizované: 08.07.2016 14:16

Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť pre svojich zamestnancov pitný režim je stanovená v § 6 ods. 3 písm. b)  zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý zároveň ustanovuje aj povinnosť zamestnávateľa upraviť pitný režim vnútorným predpisom.


Zamestnávanie cudzincov z krajín mimo EÚ
Aktualizované: 17.02.2016 09:52

     Pri zamestnávaní cudzincov je podstatný výber práva, podľa ktorého sa bude spravovať pracovnoprávny pomer. Podľa ust. § 16 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom sa pomery z pracovnej zmluvy spravujú právom miesta, kde pracovník vykonáva prácu. Ak však pracovník vykonáva prácu v jednom štáte na základe pracovného pomeru s organizáciou, ktorá má sídlo v inom štáte, je rozhodujúce právo sídla organizácie, okrem prípadu ak by išlo o osobu, ktorá má bydlisko v štáte, kde sa práca vykonávala.


Pitný režim na pracovisku
Aktualizované: 24.08.2015 11:25
Letné mesiace so sebou prinášajú zvýšené teploty, čo samozrejme vplýva aj na pracovný výkon zamestnancov. Ide hlavne o tých zamestnancov, u ktorých je predpoklad zvýšenej záťaže teplom, nakoľko vykonávajú prácu na vonkajších alebo vnútorných pracoviskách, napr. na staveniskách, vo výrobných halách alebo v kancelárskych priestoroch, ktoré nie sú klimatizované. Pokiaľ nie je z technického hľadiska možné upraviť pracovné prostredie na prijateľnú mieru, je potrebné zamestnancov pred nadmerným teplom optimálne chrániť.

Ako postupovať vo veci nevyplatenia nárokov z pracovného pomeru
Aktualizované: 24.08.2015 11:11
Skúsenosti získané pri výkone inšpekcie práce nás utvrdzujú v tom, že zamestnanec, ktorého finančné nároky z pracovného pomeru neboli uspokojené, nevie, ako postupovať vo veci vymáhania týchto neuspokojených nárokov od zamestnávateľa. Môže sa jednať o nevyplatenú mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť (ďalej len „mzda“).

Dobrovoľnícka činnosť a BOZP
Aktualizované: 14.07.2015 11:40
Podmienky výkonu dobrovoľníckej činnosti sú upravené zákonom č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej uvedeným zákonom).

Vyhlásenie o zhode ES určeného výrobku
Aktualizované: 11.03.2015 14:27
V členských štátoch Európskej únie vydaním vyhlásenia o zhode ES výrobca preberá zodpovednosť za súlad určeného výrobku so stanovenými požiadavkami. Keďže ide o rozhodujúci doklad pre spotrebiteľa, inšpekcia práce ako orgán dohľadu podľa zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyžaduje aj súvisiace informácie o výrobku, poskytované výrobcom uvádzať v štátnom jazyku spôsobom zrozumiteľným spotrebiteľovi.

Nárok na dovolenku v súvislosti s čerpaním materskej (rodičovskej) dovolenky
Aktualizované: 11.03.2015 14:27
Podľa § 103 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej Zákonník práce) základná výmera dovolenky je najmenej štyri týždne. Dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku, je najmenej päť týždňov.

Oboznamovanie dočasne pridelených zamestnancov na výkon práce u užívateľského zamestnávateľa
Aktualizované: 06.03.2015 11:08
Agentúra dočasného zamestnávania je povinná zabezpečiť pre svojich zamestnancov oboznámenie v zmysle § 7 ods. 4 v nadväznosti na ods. 1 a 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“) a užívateľský zamestnávateľ je povinný pre uvedených zamestnancov zabezpečiť oboznámenie v súlade § 6 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z.

Vykonávanie prác vo výškach
Aktualizované: 06.03.2015 11:08
Ak osoby (dodávatelia, projektanti, majitelia budov) v rámci svojich pracovných povinností konzultujú, pohybujú sa na streche, prípadne vykonávajú inú činnosť ako napr. kontrolnú činnosť, obhliadku na účely budúcich projektových prác, fotografovanie, zisťovanie viditeľnosti okolia, ale uvedenú činnosť nevykonávajú bližšie ako 1,5 m od okraja strechy:
- uvedená činnosť sa považuje za prácu vo výške v zmysle § 2 písm. j) vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 14 ods. 3 uvedenej vyhlášky a jej prílohu č. 6. Vzhľadom na uvedené je zamestnávateľ/prevádzkovateľ objektu povinný vykonať kolektívne alebo individuálne opatrenia na zabránenie pádu osoby z výšky.

Uznávanie odbornej spôsobilosti v oblasti zabezpečovania úloh týkajúcich sa prevencie rizík?
Aktualizované: 06.03.2015 11:07
Národný inšpektorát práce vydáva rozhodnutia o uznaní odbornej spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá je občanom členského štátu Európskej únie, na vykonávanie činností, na ktoré osobitný predpis požaduje odbornú spôsobilosť v zmysle § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 125/2006 Z. z.“). Osobitným predpisom je napríklad zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“).

Čo zaujíma zamestnancov najčastejšie
Aktualizované: 13.10.2014 09:14
Národný inšpektorát práce v rámci svojej činnosti pravidelne vyhodnocuje činnosť inšpektorátov práce v SR. V roku 2013 inšpektori práce odhalili vyše 8 000 porušení Zákonníka práce. Najčastejšie priestupky zamestnávateľov boli zhrnuté v príručke, ktorá je uverejnená v časti Publikácie: http://www.nip.sk/?id_af=396&ins=nip. Príručka zároveň ponúka rady a tipy ako predchádzať porušeniam a má byť nápomocná zamestnávateľom, ale aj zamestnancom, aby sa vedeli lepšie orientovať v pracovnoprávnej legislatíve.

Pracovný pomer na dobu určitú – vznik a zmeny
Aktualizované: 13.10.2014 08:49
Pracovný pomer vzniká odo dňa, ktorý bol dohodnutý v pracovnej zmluve ako deň nástupu do práce, čo ustanovuje § 46 Zákonníka práce.

V praxi rozlišujeme pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú, ktorého trvanie je vymedzené:
- priamym časovým údajom, napr. počtom týždňov, mesiacov,
- uvedením konkrétneho kalendárneho dňa, napr. dátumom,
- inak, napr. obdobím trvania dohodnutých prác, ktoré majú prechodný charakter (zástup zamestnanca počas čerpania materskej dovolenky)
a pracovný pomer uzatvorený na dobu neurčitú. Zákonník práce umožňuje zamestnávateľovi uzatvoriť so zamestnancom i pracovný pomer na kratší pracovný čas.

Bezpečnosť technických zariadení v zdravotníckych priestoroch
Aktualizované: 02.09.2014 14:25
Ambulancia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti sa v zmysle prílohy č. 1 III. časť bod A. písm. h) vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej „vyhláška č. 508/2009 Z. z.“) zaraďuje medzi vyhradené technické zariadenia elektrické (ďalej „VTZ EZ“) skupiny A. Konkrétne sa jedna o VTZ EZ skupiny A definované ako elektrická inštalácia v miestnosti na zdravotnícke účely vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny okrem všeobecnej vyšetrovne a priestoru s požiadavkami P0, P1 a P2 definovanými podľa osobitných predpisov pre zdravotnícke zariadenie. Výkon odborných prehliadok a odborných skúšok (ďalej „OPaOS“) stanovuje § 13 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Požiadavky na vykonávanie OPaOS VTZ EZ stanovuje STN 33 2000-6:2007 Elektrické inštalácie nízkeho napätia; Časť 6: Revízia. Na výkon OPaOS v miestnostiach na zdravotnícke účely sa okrem uvedenej normy vťahujú aj technické normy STN 33 2000-7-710:2013 Elektrické inštalácie nízkeho napätia; Časť 7-710: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo Priestory; Zdravotnícke priestory a STN 332140:1986 v nadväznosti na STN 332140/a:1990 Elektrický rozvod v miestnostiach pre zdravotnícke účely. Lehoty výkonu OPaOS v ambulancií, ako miestnosti na zdravotnícke účely, stanovuje čl. 15 STN 332140:1986, ktorý pojednáva o dodávke, prevádzke a skúšaní elektrických rozvodov, v zmysle uvedeného článku slovenskej technickej normy sa musí OPaOS v ambulancií vykonávať minimálne každé 2 roky.

Fakty súvisiace s poskytovaním dovolenky
Aktualizované: 04.08.2014 14:09
Pre letné obdobie je charakteristické čerpanie dovoleniek vo väčšom rozsahu ako v inom období roka. Nárok zamestnanca na dovolenku patrí medzi základné podmienky zamestnávania. Dovolenka slúži predovšetkým pre oddych a regeneráciu zamestnanca bez výpadku jeho stáleho príjmu. Vzhľadom k množiacim sa otázkam v rámci poskytovania poradenstva Vám prinášame základné informácie.