Hlavná stránka > Činnosť > Skúšky ABT
Okruh požiadaviek NIP na skúšky ABT
Aktualizované: 13.03.2015 12:19
Pri odbornej skúške  „autorizovaného bezpečnostného technika“ (ďalej len ABT) musí žiadateľ preukázať znalosť právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie  bezpečnosti a ochrany zdravia   pri práci a schopnosť uplatňovať ich ako aj  znalosť požiadaviek na zaistenie bezpečnosti  a ochrany zdravia pri práci  a schopnosť prakticky ich vykonávať. V zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je dodržiavanie slovenských technických noriem dobrovoľné. V technickej praxi ich napĺňanie a dodržiavanie sa považuje za splnenie technických požiadaviek určených technickým predpisom. Ich uplatňovaním je splnená povinnosť dodržiavať minimálne bezpečnostné požiadavky pri prevádzke technických a vyhradených technických zariadení. Pre ABT znalosť základných bezpečnostných predpisov z jednotlivých tried STN a STN EN je veľmi dôležitá. Zo strany Národného inšpektorátu práce preto odporúčame, aby súčasťou prípravy na skúšky ABT boli okrem predpisov uvedených v časti „legislatíva“ aj príslušné STN a STN EN týkajúce sa bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zariadení.

LEGISLATIVA:
BOZP

PPV

INÉ

SUTN