Hlavná stránka > Činnosť > Trhový dohľad
Program trhového dohľadu
Aktualizované: 16.01.2017 08:18

Národný inšpektorát práce


1. Ciele dohľadu nad trhom

Vstup do EÚ znamenal zároveň aj  vstup do spoločenstva, ktoré vytvára veľký trhový priestor, definuje pravidlá, ktoré musia byť splnené alebo sú doporučené. Definovanie pravidiel znamená vytváranie jednotných, rovnocenných podmienok. Takýmito pravidlami sú napríklad európske smernice o určených výrobkoch, ktorých uplatnenie eliminuje prekážky pri uvádzaní týchto výrobkov na trh.