Hlavná stránka > Činnosť > Rovnosť v odmeňovaní žien a mužov
Rovnosť v odmeňovaní žien a mužov
Aktualizované: 17.03.2015 08:57
Ženy a muži majú právo na rovnakú mzdu za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty. Výkon inšpekcie práce ako dozoru nad dodržiavaním mzdových podmienok má za cieľ odstránenie akejkoľvek diskriminácie z dôvodu pohlavia s ohľadom na podmienky odmeňovania – ich dohodnutie, systém hodnotenia pracovných miest a aj realizáciu mzdovej politiky zamestnávateľa. Zistenia inšpekcie práce v oblasti rovnosti odmeňovania žien a mužov za roky 2009 – 2013 sú prezentované v prílohách.

Národnému inšpektorátu práce vyplynula z úlohy č. 62 Národného akčného plánu pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019 povinnosť zabezpečovať pravidelný dozor nad rovnakým zaobchádzaním so zamestnancami/zamestnankyňami a z úlohy č. 2 Akčného plánu rodovej rovnosti v Slovenskej republike na roky 2014 – 2019 kontrolovať dodržiavanie zásady rovnosti v odmeňovaní.

Národný inšpektorát práce vypracoval za rok 2014 súhrnnú informatívnu správu o diskriminácii a rodovej rovnosti v pracovnoprávnych vzťahoch. Súhrnná správa je uverejnená v článku Diskriminácia a rodová rovnosť v pracovnoprávnych vzťahoch.

Kontrola dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania v oblasti odmeňovania bola v roku 2014 taktiež obsahom celoslovenskej previerky iniciovanej Národným inšpektorátom práce. Súhrnná správa z celoslovenskej úlohy je uverejnená v článku Celoslovenská previerka v oblasti zosúladenia pracovného a rodinného života.
Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Priloha.pdf Priloha.pdfSpráva o rovnosti v odmeňovaní86 KB08.03.2010 09:33
Prevziať súbor Príloha.pdf Príloha.pdfSpráva o rovnosti v odmeňovaní 2010263 KB02.03.2011 12:32
Prevziať súbor Príloha.pdf Príloha.pdfSpráva o rovnosti v odmeňovaní 2011291 KB25.06.2012 13:20
Prevziať súbor Príloha.pdf Príloha.pdfSpráva o rovnosti v odmeňovaní 2012400 KB05.03.2013 08:23
Prevziať súbor Príloha.pdf Príloha.pdfSpráva o rovnosti v odmeňovaní 20131273 KB07.04.2014 15:49