Hlavná stránka > Činnosť > Vysielanie zamestnancov
Oznamovacie povinnosti a zahraničné legislatívne pravidlá pri vyslaní zamestnancov zo Slovenska do iných členských štátov Európskej únie
Aktualizované: 13.11.2017 14:28

Od 18. 06. 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon č. 351/2015 Z.z.), ktorý do slovenského právneho poriadku transponoval Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (ďalej Smernica č. 2014/67/EÚ) a ktorým boli hosťujúcim zamestnávateľom stanovené nové oznamovacie povinnosti pri vyslaní zamestnancov. Táto povinnosť je stanovená v prípade, ak zahraničná spoločnosť vysiela svojich zamestnancov na územie Slovenskej republiky, vtedy je považovaná za hosťujúceho zamestnávateľa.  Táto povinnosť platí obdobne v ostatných členských štátoch EÚ, ktoré do svojich právnych poriadkov transponovali Smernicu č. 2014/67/EÚ.


Zvýšenie nemeckej minimálnej mzdy
Aktualizované: 27.02.2017 08:02

Na základe rozhodnutia Komisie pre stanovenie minimálnej mzdy, ktoré bolo schválené v októbri 2016 Spolkovou vládou, došlo od 1.1.2017 ku zvýšeniu minimálnej hrubej mzdy v Nemecku z pôvodných 8,50 EUR za hodinu na 8,84 EUR za hodinu.

Súčasne končí 31.12.2016 prechodné obdobie pre odbory, v ktorých bolo možné vyplácať nižšiu ako stanovenú minimálnu mzdu.


Pracovné podmienky v členských štátoch EÚ
Aktualizované: 23.01.2017 14:07

Ak slovenský zamestnávateľ vysiela zamestnanca pracovať do zahraničia, pracovné podmienky a podmienky zamestnávania sa spravujú právom štátu, na ktorého územie je domáci zamestnanec vyslaný. Ešte pred samotným vyslaním domáceho zamestnanca (zamestnanca bežne pracujúceho v SR) ho musí domáci zamestnávateľ (zamestnávateľ so sídlom v SR, ktorý vysiela zamestnanca do iného členského štátu) informovať o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania v štáte vyslania. O pracovnom čase a výmere dovolenky ho musí informovať písomne.


Eurofound vytvoril súhrnný prehľad európskych pracovných podmienok
Aktualizované: 13.12.2016 12:20

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) pravidelne realizuje prieskum s cieľom prispieť k plánovaniu a navrhovaniu lepších životných a pracovných podmienok v Európe.


Formulár pre oznámenie hosťujúceho zamestnávateľa
Aktualizované: 14.07.2016 20:37

Oznámenie hosťujúceho zamestnávateľa

Hosťujúci zamestnávateľ, ktorý vysiela svojich zamestnancov na územie SR na výkon prác pri poskytovaní služieb je v zmysle ust. § 4 ods. 1 zákona č. 351/2015 Z. z. povinný oznámiť Národnému inšpektorátu práce nasledovné údaje:

 • svoje obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, a svoje obchodné meno alebo meno a priezvisko, ak sa líši od obchodného mena, a miesto trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
 • svoje identifikačné číslo, ak mu bolo pridelené, a register, v ktorom je zapísaný,
 • predpokladaný počet vyslaných zamestnancov (uviesť menovite),
 • meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a štátne občianstvo vyslaného zamestnanca,
 • deň začatia a skončenia vyslania,
 • miesto výkonu práce a druh práce vykonávanej vyslaným zamestnancom počas vyslania,
 • názov služby alebo služieb, ktoré bude hosťujúci zamestnávateľ poskytovať prostredníctvom vyslaného zamestnanca v Slovenskej republike,
 • meno, priezvisko a adresu (na Slovensku) osoby poverenej na doručovanie písomností, ktorá sa počas vyslania bude nachádzať na území Slovenskej republiky (kontaktná osoba).

Hosťujúci zamestnávateľ si túto povinnosť splní:

 • elektronicky – hosťujúci zamestnávateľ vyplní mailový kontakt, zaregistruje sa a vytvorí si konto, po zaregistrovaní bude môcť oznámiť vyslanie zamestnancov a následne uvedené údaje spravovať (uviesť zmenu pri aktuálnych vyslaných zamestnancoch alebo dopĺňať nových vyslaných zamestnancov)

REGISTRAČNÝ PORTÁL (Odporúčané)

 • v listinnej podobe – formulár je potrebné vyplniť, vytlačiť a zaslať na adresu Národného inšpektorátu práce, Masarykova 10, 040 01 Košice, alebo mailom na : nip@ip.gov.sk.

REGISTRAČNÝ FORMULÁR (Alternatívna možnosť)

 

UPOZORNENIE:

Zamestnávateľ je povinný uchovávať pracovnú zmluvu alebo iný doklad potvrdzujúci pracovnoprávny vzťah s vyslaným zamestnancom, evidenciu pracovného času vyslaného zamestnanca, doklady o mzde vyplatenej vyslanému zamestnancovi za prácu vykonanú počas vyslania v mieste výkonu práce.

 

Pokiaľ máte záujem o viac informácií k problematike vysielania zamestnancov, kliknite tu.

 

Styčné orgány v členských štátoch EÚ pri vysielaní zamestnancov
Aktualizované: 15.06.2016 12:58

Smernica Európskeho parlamentu a Rady o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb č. 96/71 ES vyžaduje od jednotlivých členských štátov vzájomnú spoluprácu a zdieľanie potrebných informácií. Za týmto účelom boli vo všetkých členských štátoch EÚ zriadené národné styčné centrá a orgány zodpovedné za monitorovanie podmienok zamestnávania počas vyslania. Tieto styčné centrá boli zriadené ako kontaktné miesta tak pre príslušné štátne orgány jednotlivých členských štátov EÚ, ako aj pre vysielajúcich zamestnávateľov a samotných zamestnancov.


Sú vodiči nákladnej dopravy považovaní za vyslaných zamestnancov?
Aktualizované: 14.06.2016 10:11

V súvislosti s novým zákonom č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa upresňujú pravidlá vysielania zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb na územie iných členských štátov EÚ. Špecifickou skupinou v tomto prípade sú vodiči nákladnej dopravy nad 3,5 t a vodiči autobusovej dopravy, ktorí z povahy svojej práce vykonávajú pracovnú činnosť prevažne na území iných členských štátov EÚ.


Novinky pri vysielaní zamestnancov od 18. 6. 2016
Aktualizované: 27.05.2016 11:00

Dňom 18. 06. 2016 nadobudne účinnosť nový zákon č. 351/2015 Z.z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb. Cieľom jeho prijatia bolo prehĺbiť spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti vysielania zamestnancov v podobe spolupráce pri poskytovaní informácií, kontrolnej činnosti, doručovania písomností a oznamovania rozhodnutí orgánov členského štátu o uložení administratívnej peňažnej pokuty alebo sankcie a pri vynucovaní rozhodnutia členského štátu o uložení administratívnej peňažnej pokuty alebo sankcie, ako aj ustanoviť administratívne požiadavky, ktoré musí zamestnávateľ vysielajúci zamestnancov na územie Slovenskej republiky splniť, aby kontrolné orgány mohli účinne vykonávať kontrolu dodržiavania právnych predpisov v prípade zamestnancov vyslaných na územie Slovenskej republiky z iného členského štátu


Pracovné podmienky zamestnancov vyslaných na územie SR
Aktualizované: 27.05.2016 10:58

Pracovnoprávne vzťahy medzi vyslaným zamestnancom a vysielajúcim zamestnávateľom sa riadia z časti právnym poriadkom vysielajúceho štátu a z časti právnym poriadkom štátu, do ktorého je zamestnanec vyslaný,
Na vyslaného zamestnanca sa povinne vzťahuje iba časť právneho poriadku krajiny, do ktorej je vyslaný, ide o pracovné podmienky tvoriace tzv. tvrdé jadro, ktoré sú bližšie špecifikované v článku 3 smernice č. 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb a do právneho poriadku Slovenskej republiky je tento článok implementovaný ustanovením § 5 Zákonníka práce.
Do tvrdého jadra patria ustanovenia upravujúce:

 1. dĺžku pracovného času a odpočinok,
 2. dĺžku dovolenky,
 3. minimálnu mzdu, minimálne mzdové nároky a mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas,
 4. bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
 5. pracovné podmienky žien, mladistvých a zamestnancov starajúcich sa o dieťa mladšie ako tri roky,
 6. rovnaké zaobchádzanie s mužmi a so ženami a zákaz diskriminácie,
 7. pracovné podmienky pri zamestnávaní agentúrou dočasného zamestnávania.

Prehľad pracovných podmienok tzv. tvrdého jadra v Slovenskej republike, vzťahujúcich sa na zamestnancov, ktorí sú vyslaní na územie Slovenskej republiky je uvedený v prílohe.

 

Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Priloha.pdf Priloha.pdfPracovné podmienky vyslaných zamestnancov v SR313 KB21.04.2016 20:38
Zahraničná pracovná cesta a vysielanie zamestnancov v rámci koncernu
Aktualizované: 27.05.2016 10:56

Od 18. 06. 2016 nadobudne účinnosť zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon č. 351/2015 Z. z.), ktorým boli do zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej Zákonník práce) doplnené nové ustanovenia § 5. Novelou sa dosiahne rovnaká úprava vysielania platná v SR, akú už v súčasnosti pozná smernica 96/71/ES Európskeho Parlamentu a Rady zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (ďalej smernica).